Seznam odpadů (výrobků)

Nebezpečné odpady:

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
16 06 01 Olověné akumulátory
20 01 13 Rozpouštědla
20 01 14 Kyseliny
20 01 15 Zásady
20 01 21 Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebz. lát.
20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č. 20 01 31

Ostatní odpady:

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 07 Skleněné obaly
15 01 02 Plastové obaly
16 01 03 Pneumatiky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu , cihel, tašek a keramických výrobků
20 01 40 Kovy
20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 07 Objemný odpad
20 01 33 Baterie a akumulátory zařazené pod č. 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03

Výrobky podléhající zpětnému odběru:

Elektrospotřebiče (lednice, pračky, televize, monitory, rádia atd.)
Zářivky a spořivé žárovky
Baterie a monočlánky