Skládka TKO České Hamry

IČ: CZU00536

Provozní doba:

Pondělí-Pátek od 07,30 – do 15,00 hod.
Sobota*              od 10,00 – do 12,00 hod.
/* první týden v měsíci od 1.4. do 30.9./

Skládka se nachází v bývalém čedičovém lomu v Českých Hamrech (směr Kovářská za viaduktem do leva). Skládka je určena pro všechny fyzické osoby i fyzické osoby podnikající a právnické osoby. Příjem odpadu je zpoplatněn dle platného ceníku.

Stavební a demoliční odpady jsou od nepodnikajících osob přijímány bez větších problémů. U zemin musí podnikatelé předložit test odpadů na nepřítomnost nebezpečných látek (tzv. Výluhový test).

Na naší skládku nesmí být ukládán odpad na bázi sádry, tzn. u stavebních odpadů především sádrokarton. Stavební odpad dále nesmí obsahovat azbest (tzn. hlavně eternit). Pakliže bude v dovezeném odpadu zjištěna přítomnost i malého obsahu azbestu, celá dodávka bude považována za nebezpečný odpad a vrácena původci na jeho náklady.

Druhotné suroviny (plasty, papír, kovy) by měly být před dovezením na skládku vytříděny např. do pytlů, nebo v případě odvozu odpadu kontejnerem umístěny tak, aby mohly být na skládce před vysypáním kontejneru jednoduše vytříděny (např. železo a polystyrénová izolace ze stavebního odpadu). Mluvíme zde o větším množství těchto surovin. Drobné kousky ve směsných odpadech, či stavební suti budou bez problému na skládce uloženy.

O každém původci a odpadu, který nebude na skládku přijat, je veden záznam a ten je zasílán Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Toto je opatření proti vzniku černých skládek.

Ceník skládka – 2022

Integrované povolení